Regulamin

II Hałda Run Extreme

Sobota - 27 sierpnia 2022 r.

 

W ramach zawodów zostaną rozegrane także:

Przełajowe Mistrzostwa Polski Górników

Przełajowe Mistrzostwa Polski Samorządowców

(na dystansie klasycznym i długim)

 

Regulamin

I. Cel imprezy

 • promocja najprostszej formy ruchu jakim jest biegnie
 • integracja środowiska biegaczy
 • promocja regionu Gmin Górniczych
 • promocja gminy Suszec
 • wyłonienie Mistrzów Polski Górników w biegach przełajowych (na dystansie klasycznym i długim)
 • wyłonienie Mistrzów Polski Samorządowców w biegach przełajowych (na dystansie klasycznym i długim)

II. Organizator

 • Stowarzyszenie Skyrunning Polska, 44-336 Jastrzębie-Zdrój, ul. Rolnicza 166     
  NIP: 6332231075, REGON: 242968180, KRS nr 0000424027 

Współorganizatorzy:

- Gmina Suszec

- Gminny Ośrodek Kultury Suszec

- Gminny Ośrodek Sportu Suszec

III. Termin, miejsce i trasa Biegu

 • Start biegu odbędzie się  w sobotę, 27 sierpnia 2022 r. ok godz. 10:00 , 10:30, 10:40
 • Zawody rozgrane zostaną na trzech dystansach: 

- Długim (Ściana Płaczu): Półmaraton z górką: 23 km ;-) (start 10:00)

- Klasycznym (Pierwsza Szychta): 11 km (start 10:30)

- Krótkim (Służba Przygotowawcza): 5,5 km (start 10:40)

Dodatkowo zostaną przeprowadzone zawody dla młodzieży w grupach wiekowych co dwa lata (wpisowe wynosi 2 zł): 

             - 10-11lat (rocznik 2012, 2011) (M/K-10)
             - 12-13lat (rocznik 2010, 2009) (M/K-12)
             - 14-15lat (rocznik 2008, 2007) (M/K-14)
             - 16-17lat (rocznik 2006, 2005) (M/K-16)

na dystansie 1326 m (data pierwszej, historycznej wzmianki o miejscowości Suszec).

W biegach młodzieżowych nie będzie prowadzony pomiar czasu. Organizatorzy na mecie wyłonią najlepsze trzy osoby z każdej grupy wiekowej do dekoracji. 
W biegach tych dla młodzież nagradzana będzie statuetkami i nagrodami rzeczowymi za miejsca 1-3 w każdej kategorii wiekowej - osobno dziewczynki osobno chłopcy

 • Dokładny przebieg trasy, profil, usytuowanie biura zawodów i harmonogram godzinowy podany zostanie w osobnym komunikacie na stronie www.haldarun.eu - zakładka “strefa zawodnika”.

IV. Limity czasu

Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy dystansu długiego wynoszący 3 godziny, dystansu średniego 2 godziny, dystansu krótkiego 1 godzina.

V. Uczestnictwo

Udział w zawodach dla dorosłych mogą brać zawodnicy, którzy w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat. 

Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie https://www.bgtimesport.pl/

 

VI. Opłata startowa

 1. Opłata startowa dla uczestników Biegu wynosi:

     A. Hałda Run Extreme - Oddział Szkoleniowy – 5,5 km:

Pakiet Standard:

 • 40 zł – dla pierwszych 100 zawodników łącznie we wszystkich dystansach
 • 45 zł – dla pierwszych 200 zawodników łącznie we wszystkich dystansach
 • 50 zł – dla pierwszych 300 zawodników łącznie we wszystkich dystansach
 • 55 zł – dla kolejnych zawodników łącznie we wszystkich dystansach
 • 60 zł – w dniu zawodów jeśli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit

           Pakiet Premium (z dedykowaną koszulką techniczną):

 • 90 zł – dla pierwszych 100 zawodników łącznie we wszystkich dystansach
 • 95 zł – dla pierwszych 200 zawodników łącznie we wszystkich dystansach
 • 100 zł – dla pierwszych 300 zawodników łącznie we wszystkich dystansach
 • 105 zł – dla kolejnych zawodników łącznie we wszystkich dystansach

      B. Hałda Run Extreme - Pierwsza Szychta – 11km:

Pakiet Standard:

 • 45 zł – dla pierwszych 100 zawodników łącznie we wszystkich dystansach
 • 50 zł – dla pierwszych 200 zawodników łącznie we wszystkich dystansach
 • 55 zł – dla pierwszych 300 zawodników łącznie we wszystkich dystansach
 • 60 zł – dla kolejnych zawodników łącznie we wszystkich dystansach
 • 70 zł – w dniu zawodów jeśli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit

           Pakiet Premium (z dedykowaną koszulką techniczną):

 • 95 zł – dla pierwszych 100 zawodników łącznie we wszystkich dystansach
 • 100 zł – dla pierwszych 200 zawodników łącznie we wszystkich dystansach
 • 105 zł – dla pierwszych 300 zawodników łącznie we wszystkich dystansach
 • 110 zł – dla kolejnych zawodników łącznie we wszystkich dystansach

     C. Hałda Run Extreme - Ściana Płaczu – Półmaraton z górkę:

Pakiet Standard:

 • 50 zł – dla pierwszych 100 zawodników łącznie we wszystkich dystansach
 • 55 zł – dla pierwszych 200 zawodników łącznie we wszystkich dystansach
 • 60 zł – dla pierwszych 300 zawodników łącznie we wszystkich dystansach
 • 65 zł – dla kolejnych zawodników łącznie we wszystkich dystansach
 • 70 zł – w dniu zawodów jeśli wcześniej nie zostanie osiągnięty limit

Pakiet Premium (z dedykowaną koszulką techniczną):

 • 100 zł – dla pierwszych 100 zawodników łącznie we wszystkich dystansach
 • 105 zł – dla pierwszych 200 zawodników łącznie we wszystkich dystansach
 • 110 zł – dla pierwszych 300 zawodników łącznie we wszystkich dystansach
 • 115 zł – dla kolejnych zawodników łącznie we wszystkich dystansach

W ramach obu dystansów wyłonieni zostaną także: Przełajowi Mistrzostwie Polski Górników oraz Przełajowi Mistrzowie Polski Samorządowców odpowiednio na dystansie klasycznym oraz długim. 

 1. Za datę dokonania opłaty startowej uważa się datę zlecenia przelewu na konto Organizatora, zgodnie z ww. stawkami.
 2. Opłatę startową należy wpłacać przez system elektronicznych opłat BlueMedia  przy zapisach.
 3. W uzasadnionych, przypadkach losowych opłata startowa na wniosek zawodnika otrzymany do dnia 31.07.2022 r. podlega zwrotowi – w przypadku zwrotu wpisowego pobierana będzie opłata manipulacyjna w wysokości 15 zł. Po tym terminie nie ma możliwości rezygnacji z zawodów.
 4. W przypadku rezygnacji zawodnika z powodu zmiany terminu zawodów opłata startowa na wniosek zawodnika przekazany na maila organizatora (biuro@biegigorskie.pl) do 14 dni od opublikowania informacji o zmianie terminu zawodów podlega zwrotowi w kwocie pomniejszonej o 5 zł.
 5. Nie odebrane pakiety startowe nie będą wysyłane, obowiązuje odbiór osobisty lub przez uprawnioną osobę. Po upływie 7 dni od rozgrania zawodów pakiet przepada.
 6. Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: 

 

VII. Świadczenia

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • możliwość startu w biegu,
 • pamiątkowy medal,
 • dedykowaną opaskę techniczną,
 • dedykowany plecako-worek,
 • wodę i/lub napój,
 • posiłek regeneracyjny po biegu,
 • podstawową obsługę medyczną w czasie biegu,
 • nagrody i trofea dla najlepszych,
 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów,
 • w ramach pakietu premium - pamiątkową, dedykowaną koszulkę techniczną (W przypadku zamówienia Pakietu Premium po 20.08.2022 organizator nie gwarantuje koszulki w dniu zawodów - w przypadku braku koszulka będzie dosłana do 14 dni po zawodach).

VIII Nagrody i klasyfikacje

 1. 18-29 lat (M/K-20)
 2. 30-39 lat (M/K-30)
 3. 40-49 lat (M/K-40)
 4. 50-59 lat (M/K-50)
 5. 60 i więcej lat (M/K-60)
 6. Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja Przełajowych Mistrzostw Polski Górników oraz Przełajowych Mistrzostw Polski Samorządowców.
 7. Na potrzeby rozgrania Przełajowych Mistrzostw Polski Górników - za Górnika uznaje się osobę wymienioną w paragrafie 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. (z późn. zm.) „w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa - Karta górnika”, w tym górniczych emerytów i rencistów.
 8. Na potrzeby rozgrania Przełajowych Mistrzostw Polski Samorządowców - za Samorządowca uznaje się – zgodnie z art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych 
  - pracowników samorządowych zatrudnionych w: 
  1. urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
  2. starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
  3. urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
  4. biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
  5. biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
  6. zgodnie z art. 3 ww. ustawy za pracownika samorządowego nie uznaje się pracowników zatrudnionych w jednostkach, których status prawny określają odrębne przepisy, tj.: pracowników socjalnych, pracowników samorządowych instytucji kultury, oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez samorząd terytorialny oraz osób zatrudnionych w tych szkołach, ale niebędących nauczycielami; wymienione grupy osób biorą udział w zawodach na zasadach ogólnych.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji czy zawodnicy zgłoszeni do zawodów jako Górnik lub Samorządowiec spełniają wymogi wskazane odpowiednio w pkt VIII. 3 lub VIII. 4. 
 2. Nagrody w postaci trofeów sportowych i nagród rzeczowych w:
  1. kategorii open biegu za miejsca 1-3
  2. kategorii Przełajowych Mistrzostw Polski Górników za miejsca 1-3
  3. kategorii  Przełajowych Mistrzostw Polski Samorządowców za miejsca 1-3 
  4. kategoriach wiekowych za miejsca 1-3
 3. Nagrody w kategoriach wiekowych nie dublują się z kategorią open biegu.
 4. Szczegółowa lista nagród zostanie podana w osobnym komunikacie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
 6. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie Biegu znajdować się będą punkty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować jego dyskwalifikację.
 7. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

IX Bezpieczeństwo

 1. Odprawa dla zawodników odbędzie się tuż przed biegiem – szczegóły zostaną podane w osobnym komunikacie.
 2. Zawodników obowiązują zasady fair play.
 3. W przypadku rezygnacji z dalszego Biegu, zawodnik ma obowiązek poinformować o tym obsługę Biegu (osobiście lub telefonicznie w skuteczny sposób). 
 4. W przypadku łamania zasad regulaminu organizator ma prawo nałożyć kary czasowe 
  a w wyjątkowych sytuacjach podjąć decyzję o dyskwalifikacji zawodnika.

X Ochrona przyrody

Na całej trasie Biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się:

 • schodzenia z trasy biegu,
 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków),

Zawodnicy łamiący te zasady będą zdyskwalifikowani.

XI Dane osobowe i ochrona wizerunku

 1. Administratorem danych osobowych uczestników zawodów, jest organizator zawodów sportowych – Stowarzyszenie Skyrunning Polska z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, (dalej: „Organizator”) KRS nr 0000424027.
 2. Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, data urodzenia, wizerunek, numer pesel, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, obywatelstwo, numer telefonu komórkowego, przynależność klubowa.
 3. Uczestnik przez rejestrację na zawody akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje 
  w szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:
  imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz numer pesel na potrzeby uczestnictwa 
  w zawodach; imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej 
  w celu poinformowania o wynikach zawodów w celach marketingowych i promocyjnych; adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących zawodów organizowanych przez Organizatora; 
  numer pesel na potrzeby uczestnictwa w konkursach przeprowadzanych w ramach zapisów na poszczególne imprezy/zawody organizowane przez Organizatora.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu zorganizowania zawodów sportowych, a po ich zakończeniu wyłącznie w celach prowadzenia statystyk oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych. Podanie wymaganych w Regulaminie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne, aby zostać dopuszczonym do zawodów sportowych.
 5. Organizator przekazuje dane osobowe uczestników w postaci: imienia, nazwiska, numeru telefonu, numeru pesel, adresu poczty elektronicznej – podmiotom przetwarzającym dane osobowe działającym na zlecenie Organizatora w celu prowadzenia zapisów na zawody oraz wykonującym pomiar czasu w tym publikację wyników.
 6. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych do państw z poza Unii Europejskiej będących siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w siedzibie organizatora tj. Stowarzyszenia Skyrunning Polska.
 7. Organizatora będzie przechowywać dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 10 lat.
 8. Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w każdym czasie.
 9. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w zawodach.
 10. Uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod numerem +48 501430748

XII Postanowienia końcowe

 1. Biuro Zawodów będzie otwarte wyłącznie w dniu zawodów. Dokładne informacje zostaną podane w oddzielnym komunikacie.
 2. Przebieg trasy, będzie oznakowany przez Organizatora.
 3. Zawodnikom, którzy podczas Biegu skrócą lub ułatwią sobie trasę lub będą korzystali z pomocy osób trzecich grozi dyskwalifikacja. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organizator może odstąpić od dyskwalifikacji zawodnika lub nałożyć karę czasową wg własnego uznania, uwzględniając stopień naruszenia regulaminu.
 4. Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 5. Po zakończeniu Biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję zawodnik musi się poddać pod groźbą dyskwalifikacji.
 6. Ubezpieczenie NNW pozostaje w gestii zawodników.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności do zmiany trasy. Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie (poprzez informację na stronie WWW, na portalu Facebook lub drogą e-mailową).
 8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi niniejszego Biegu.
 9. Pytania dotyczące Regulaminu oraz samego Biegu należy kierować e-mailowo na adres  biuro@biegigorskie.pl

                                                                                                                                                                          Dyrektor Biegu:

                                                                                                                                                                          Damian Giżyński

skyrunning
ZZG Pniówek
Gmina Suszec
Biegi Górskie
Browar Jastrzębie
JG Partner
Garmin Polska
Permetal
FH Bucik
PGK Suszec
Krystmar
Damiro
PRO-KAN
Polok Group
Centrum Samochodowe Continental
Ogrody Marek Wróbel
SRK S.A.
GOK i GOS Suszec
Pizza Hut
Galeria Wiślanka
Helios
Błękitny Węgiel

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem